top of page

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW  PROJEKTÓW

Szanowni Państwo,

Chęć uczestnictwa w projekcie jest związana z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, zawiadamiamy, że: Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 NIP: 886-277-73-92, KRS: 0000212459, REGON 891542030 w ramach realizacji projektu, może przetwarzać dane osobowe związane z realizacją projektów.

 

KLAUZULA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

 

 1. Administratorem danych jest Forum Aktywności lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, NIP: 886-277-73-92

 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem danych osobowych powołanym przez administratora  poprzez adres e-mail forumwalbrzyskie@hb.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością statutową Forum Aktywności Lokalnej, korzystania z RPO WD 2014-2020, projektach i wydarzeniach, realizowanych przez Forum Aktywności Lokalnej na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO.

 4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i w celu spełnienia zobowiązań ciążących na Forum Aktywności Lokalnej.

 5. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacji umów zawartych z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli na podstawie przepisów prawa (podmioty współpracujące przy wdrażaniu RPO WD 2014-2020).

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy o warunkach i sposobie realizowanych projektów o których mowa w punkcie 3.

 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.

 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową Forum Aktywności Lokalnej, korzystania ze wsparcia w ramach projektów RPO WD 2014-2020, wydarzeniach, realizowanych przez Forum Aktywności Lokalnej.

 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

                                                   NOWA SZANSA

Projekt realizowany w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Witryna internetowa prowadzona jest przez stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu

Tytuł projektu: NOWA SZANSA

Lider projektu: stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Starych Bogaczowicach

Partnerzy projektu:

1. Fundacja „RAZEM” ul. Mieszka I 2/7 1-2,  Wałbrzych

2. Dolnośląscy Pracodawcy, ul. Rynek 6, Wałbrzych

3. Powiat Kłodzki, Powiatowy Urząd Pracy, ul. S. Wyspiańskiego 2J, 57-300 Kłodzko

4. Powiat Ząbkowicki, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Działanie 8.2  – Wsparcie osób poszukujących pracy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 4 337 231,96 zł zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 4 113 617,96 zł

Zasięg terytorialny: na terenie województwa dolnośląskiego.

Okres realizacji: 01.11.2022 r.– 31.12.2023 r.

Projekt skierowany jest do osób-imigrantów, obywateli Ukrainy, od 30 roku życia, zamieszkujących na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj.  osoby zdefiniowane w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia, proces adaptacji i integracji poprzez stworzenie indywidualnych planów działań tj. pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, zdiagnozowanie potrzeb, w tym szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej oraz pośrednictwo pracy, naukę aktywnego poszukiwania pracy poprzez udział w szkoleniu z zakresu poszukiwania i zasad pracy w Polsce oraz pracy w zespole międzykulturowym, naukę języka polskiego poprzez udział w szkoleniu z tego zakresu, nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże zawodowe, stworzenie miejsc pracy poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz prace interwencyjne.

Rekrutacja uczestników projektu - wszelkie informacje tel. 74/ 84 80 100 lub 534 471 003

bottom of page