top of page

Czego dotyczy projekt?

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia, proces adaptacji i integracji osób-imigrantów od 30 roku życia, obywateli Ukrainy.

Gdzie muszą zamieszkiwać potencjalni uczestnicy/uczestniczki projektu?

Wsparcie  jest kierowane do osób  zamieszkujących zgodnie z KC teren województwa dolnośląskiego.

Czy osoby bezrobotne starające się o przyjęcie do projektu muszą przejść jakieś obligatoryjne szkolenie?

Tak.  W ramach projektu przewidziano:

-przeprowadzenie szkolenia dla Uczestników/Uczestniczek projektu z zakresu poszukiwania i zasad pracy w Polsce oraz Praca w zespole międzykulturowym, które ma na celu zapoznanie Uczestników/Uczestniczek ze sposobami i możliwościami poruszania się po polskim rynku pracy oraz przybliżenie Uczestnikom/Uczestniczkom z Ukrainy zasad i umiejętności współpracy z polskimi pracownikami i pracodawcami (32 h stacjonarnie),

-intensywny kurs języka polskiego realizowany równolegle z zatrudnieniem Uczestników/Uczestniczek u polskich pracodawców wraz ze stypendium szkoleniowym.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie obowiązkowo muszą uczestniczyć w następujących spotkaniach :

- Poradnictwo zawodowe (z uwzględnieniem diagnozy) – wsparcie udzielane przez doradcę zawodowego dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu, na które zaplanowanych jest średnio 8 godzin na osobę;

- Wsparcie w postaci tworzenia Indywidualnego Planu Działania – wsparcie udzielane przez doradcę zawodowego dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu, na które zaplanowanych jest średnio 4 godziny na osobę;

- Pośrednictwo pracy – wsparcie udzielane przez pośrednika pracy dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu, na które zaplanowanych jest średnio 6 godzin na osobę;

W jakim okresie trwa nabór osób do projektu?

Rekrutacja będzie odbywała się w formie 5 dniowych rund w określonych terminach, jednak w przypadku zakwalifikowania do Projektu 99 Uczestników/Uczestniczek Projektu Lider/Partner projektu zastrzegają sobie prawo do zawieszenia bądź zamknięcia rekrutacji. Informacje o terminach rund zamieszczane są w zakładce Rekrutacja-rundy.

Jakie dokumenty musi wypełnić pracodawca tworzący miejsce pracy w ramach projektu?

1. W celu skorzystania z proponowanych form wsparcia - Pracodawca składa wniosek Pracodawcy wraz z wymaganymi dokumentami do Biura Projektu w okresie realizacji Projektu. 

2. Lider/partner projektu wymaga od Pracodawcy złożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, takich jak:

- dokument rejestracyjny – CEiDG/KRS

- oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz.U. 2014, poz. 1417)

-  aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach składek do ZUS i US

- wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

- pełnomocnictwo do reprezentowania Pracodawcy oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w jego imieniu ( jeśli dotyczy).

-rachunek zysków i strat za ostatni okres rozliczeniowy

- bilans za ostatni okres rozliczeniowy

oraz innych dokumentów wymaganych prawem, związane z  prowadzeniem konkretnej działalności.

Czy udzielane wsparcie w ramach projektu jest pomocą publiczną?

W przypadku doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy oraz w przypadku prac interwencyjnych jest to pomoc de minimis.

Jak wysokie wsparcie może uzyskać przedsiębiorca na stworzenie 1 miejsca pracy?

1. Wsparcie na doposażenie jednego stanowiska pracy wynosi do 37 000,00 złotych netto.
2. Dodatkowo można ubiegać się o refundację części kosztów zatrudnienia nowego pracownika w wysokości do:
- 1 415,00 zł miesięcznie w przypadku zatrudnienia osoby na pełny etat zamieszkującej powiat kłodzki,
- 1 298,00 zł miesięcznie w przypadku zatrudnienia osoby na pełny etat zamieszkującej powiat ząbkowicki.

Ze względu na fakt, iż w projekcie zaplanowane wyżej wymienione wsparcie, dotyczy określonej liczby

osób, dostępną liczbę należy na bieżąco weryfikować u Lidera/Partnera Projektu.

Jak długo pracodawca korzystający ze wsparcia na tworzenie nowego miejsca pracy musi utrzymać nowo utworzone stanowisko pracy?

W przypadku doposażenia stanowiska pracy wymagana trwałość zatrudnienia wynosi łącznie 24 miesięcy.

Na jak długo pracodawca może ubiegać się o refundację części kosztów zatrudnienia nowego pracownika ( tzw. prace interwencyjne) ?

Pracodawca  może ubiegać się o refundację części kosztów zatrudnienia nowego pracownika przez okres 6 miesięcy.

Czy przedsiębiorca musi zabezpieczyć otrzymane wsparcie na tworzenie nowego miejsca pracy?

Tak. Jest wymagane zabezpieczenie. Weksel plus deklaracja wekslowa obligatoryjnie i dodatkowo:

- blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości przyznanej kwoty łącznej wynikającej z zawartej umowy na 1 stanowisko pracy plus 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 0/100), z przeznaczeniem na zabezpieczenie wierzytelności dla Lidera/Partnera projektu. Zwolnienie zablokowanych środków nastąpi na wyłączny wniosek Lidera/Partnera Projektu niezwłocznie po wywiązaniu się przez Pracodawcę ze wszystkich postanowień umowy. Okres obowiązywania zabezpieczenia: 28 miesięcy.

lub

- hipoteka na nieruchomości lokalowej w wysokości przyznanej kwoty łącznej wynikającej z zawartej umowy na 1 stanowisko pracy plus 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 0/100), z przeznaczeniem na zabezpieczenie wierzytelności dla Lidera/Partnera projektu. Zwolnienie hipoteki nastąpi na wyłączny wniosek Lidera/Partnera Projektu niezwłocznie po wywiązaniu się przez Pracodawcę ze wszystkich postanowień umowy. Okres obowiązywania zabezpieczenia: 28 miesięcy.

lub

- 1 poręczyciel z wynagrodzeniem minimum 8 000,00 zł brutto lub 2 poręczycieli z wynagrodzeniem minimum 5 500,00 zł brutto, które zabezpieczają wartość przyznanej kwoty łącznej wynikającej z zawartej umowy na 1 stanowisko pracy plus 4 000 zł - słownie: cztery tysiące złotych 0/100), z przeznaczeniem na zabezpieczenie wierzytelności dla Lidera/Partnera projektu. Okres obowiązywania zabezpieczenia: 28 miesięcy.

 lub

- akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, który zabezpiecza wartość przyznanej kwoty łącznej wynikającej z zawartej umowy na 1 stanowisko pracy plus 4 000 zł - słownie: cztery tysiące złotych 0/100), z przeznaczeniem na zabezpieczenie wierzytelności dla Lidera/Partnera projektu. Okres obowiązywania zabezpieczenia: 28 miesięcy.

Co w przypadku, gdy pracownik się zwolni przed upływem 24 miesięcy trwałości projektu?

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie pracownika, Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia na stworzonym w ramach projektu miejscu pracy nowej osoby, Uczestniczki/Uczestnika projektu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od rozwiązania stosunku pracy z poprzednim pracownikiem.

W takim przypadku, trwałość stworzonego miejsca pracy zostaje wydłużona o okres kolejnych 30 dni.

W przypadku nie zatrudnienia przez Pracodawcę nowego pracownika na stworzone w ramach projektu nowe miejsce pracy w okresie 30 dni od rozwiązania stosunku pracy z poprzednim pracownikiem, Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich środków przekazanych przez Realizatorów projektu na stworzenie nowego miejsca pracy.

 

Czy środki przekazywane w ramach projektu na utworzenie nowego miejsca pracy są wypłacane przedsiębiorcy po podpisaniu umowy?

Wszystkie środki pomocowe w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy oraz w ramach prac interwencyjnych, wynagrodzenia opiekuna stażystki/sty, zakup materiałów zużywalnych związanych z odbywaniem stażu wypłacane są w formie refundacji poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności wydać własne środki , a następnie Lider/Partner projektu refunduje mu poniesione zgodnie z zapisami wniosku wydatki na zakupione sprzęty, urządzenia oraz wypłaty dla pracownika. 

 

Czy środki na doposażenie miejsca pracy pokrywają całość wydatków związanych z dokonywanymi zakupami?

Nie. Wydatki na doposażenie miejsca pracy są kwotami netto!!!

Vat jest niekwalifikowany w ramach tego projektu. W praktyce oznacza to, że z dostarczonej przez przedsiębiorcę faktury na której widnieją koszty zakupów poszczególnych maszyn i urządzeń, w ramach refundacji Lider/Partner Projektu zrefunduje WYŁĄCZNIE WYDATKI NETTO.
Vat musi pokryć z własnych środków przedsiębiorca.

Czy można zakupić w ramach tworzenia miejsca pracy, rzeczy używane?

Nie ma przeciwwskazań w tym zakresie. Jednak:
Ceny zakupionych rzeczy używanych nie mogą odbiegać od cen rynkowych.
Trzeba przedstawić 3 niezależne oferty takich samych lub podobnych jakościowo przedmiotów lub urządzeń.
Sprzedający musi wystawić oświadczenie o tym, iż sprzedawany towar w ciągu ostatnich 7 lat nie został zakupiony z funduszy publicznych w tym w szczególności z funduszy unijnych. Nie jest również możliwe zakupowanie rzeczy lub urządzeń niezbędnych do doposażenia nowo tworzonego miejsca pracy

na podstawie umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi. 

Co w przypadku, jeśli zakupione w ramach refundacji urządzenia, samochód itp. zostanie skradzione, rozbite itp.?

Jeśli zakupione w ramach refundacji  rzeczy lub urządzenia niezbędne do utworzenia nowego miejsca pracy ulegną zniszczeniu lub zostaną skradzione, Pracodawca zobowiązany jest do odtworzenia (zakupu)

w terminie do 30 dni, nowych rzeczy lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pracownika

na nowo utworzonym w ramach projektu miejscu pracy zgodnie z zapotrzebowaniem jakie Pracodawca zapisał w złożonym i zaakceptowanym przez członków KOW wniosku Pracodawcy.

Jak należy opisać we wniosku nowo tworzone miejsce pracy?

Wypełnienie wniosku o doposażenie i/lub subsydiowane nowego miejsca pracy pozostaje w gestii pracodawcy.

Wniosek i jego zapisy podlegają ocenie członków Komisji Oceny Wniosków ( KOW)

Dokładne opisy stanowisk planowanych do utworzenia wraz z kodami oraz wymaganymi kompetencjami

na stronie :

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca KLIKNIJ TUTAJ 

Oraz dodatkowo korzystać z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności który znajduje sę tutaj :

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html

Zalecamy korzystanie z w/w materiału ogólnie dostępnego w internecie w celu poprawnego wypełnienia wniosku, opisu tworzonego stanowiska pracy oraz zakresu zaplanowanych do zakupienia w tym zakresie maszyn i urządzeń.

Czy kupując samochód muszę kupić jakieś konkretne auto ?

Najważniejsze jest to, że w ramach doposażenia stanowiska pracy przedsiębiorca otrzyma maksymalny zwrot za zakup auta na poziomie określonym w regulaminie projektu. Dodatkowo auto nie może być starsze niż

10 lat (decyduje data pierwszej rejestracji pojazdu) i jego zakup musi być powiązany ze specyfiką pracy, którą wykonywać będzie pracownik zatrudniany na nowo tworzonym stanowisku

 

Czy o doposażenie stanowiska pracy może ubiegać się firma, która istnieje na rynku gospodarczym od 2 miesięcy?

Nie. O stworzenie nowego stanowiska pracy mogą starać się wyłącznie firmy i instytucje, które funkcjonują

na rynku minimum 6 miesięcy i złożą wymagane regulaminem projektu załączniki i zaświadczenia.

 

Jestem prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kogo ma dotyczyć zaświadczenie o niekaralności? Spółki czy prezesa zarządu?

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaświadczenie o niekaralności musi przedłożyć: spółka oraz osoba lub osoby posiadające zdolność prawną do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki.

bottom of page